نمونه ای از شعارها و ویدئوهای مردم در تظاهرات عاشورای 1388 تهران » policeCyclistCorneredLarge2.jpg

policeCyclistCorneredLarge2.jpg
policeCyclistCorneredLarge2.jpg


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.