(امروز زندگی را آغاز کن! (شعری از پابلو نرودا و یادی از احمد شاملو » shamlooBlackWhite.jpg

shamlooBlackWhite.jpg
shamlooBlackWhite.jpg


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.