Archive for the 'ادبیات' Category

ریشه در خاک”: شعری از شادروان فریدون مشیری”

Friday, September 26th, 2008

moshiriTie.jpg 

ریشه در خاک

سراینده: شادروان فریدون مشیری

با سپاس از : مهرسا

5 مهر 1387

یکی از دوستان فریدون مشیری از او خواسته بود که با هم به آمریکا مهاجرت کنند، مشیری از او مهلت میخواهد و روز  بعد در جواب  این شعر را به او میدهد:

تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و

اشک من تو را بدرود خواهد گفت

نگاهت تلخ و افسرده ست

دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده ست

غم این نابسامانی همه توش و توانت را ز تن برده ست

تو با خون و عرق، این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی

تو با دست تهی با آن همه توفان بنیان کن در افتادی

تو را کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است

تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است

تو را این ابر ظلمت گستر بی رحم بی باران

تو را این خشکسالیهای پی در پی

تو را از نیمه ره برگشتن یاران

تو را تزویر غمخواران

ز پا افکند؛

تو را هنگامه شوم شغالان

بانگ بی تعطیل زاغان در ستوه آورد

تو با پیشانی پاک نجیب خویش که از آن سوی گندمزار

طلوع با شکوهش خوشتر از صد تاج خورشید است؛

تو با آن گونه های سوخته از آفتاب دشت

تو با آن چهره افروخته از آتش غیرت

که در چشمان من والاتر از صد جام جمشید است؛

تو با چشمان غمباری که روزی چشمه جوشان شادی بود و

اینک حسرت و افسوس بر آن سایه افکنده است

خواهی رفت

و اشک من ترا بدرود خواهد گفت

من اینجا ریشه در خاکم

من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم

من اینجا تا نفس باقی است می مانم

من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم

امید روشنایی گر چه در این تیرگیها نیست

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه، می مانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک

با دست تهی، گل بر می افشانم

من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه، چون خورشید

سرود فتح می خوانم

و می دانم

تو روزی باز خواهی گشت

اطلاعات بیشتر:

ویدیوی ریشه در خاک با صدای فریدون مشیری (یوتیوب)

ریشه در خاک با صدای مهسا وحدت و پژمان طاهری

” بهار را باور کن!” : شعری از زنده یاد فریدون مشیری (وبلاگ شیرین)

 ” کوچه ” از شادروان  فریدون مشیری   (وبلاگ شیرین)

” کدام غبار؟ ” و ” گرک ” : شعرهایی از شادروان  فریدون مشیری  (وبلاگ شیرین)

” آی آدمها “: شعری از زنده یاد  فریدون مشیری  (وبلاگ شیرین)

” امیرکبیر” : شعری از شادروان  فریدون مشیری (وبلاگ شیرین)

” همیشه با تو”  از زنده یاد فریدون مشیری   (وبلاگ شیرین)

آرشیو شعرهای وبلاگ شیرین

مجموعه اشعار فرویدون مشیری (آوای آزاد)

به ياد فريدون مشيری، شاعر بی ريای عشق

سایت رسمی فریدون مشیری

Fereydoon Moshiri official website

(محكمه الهی (شعرفکاهی از: خلیل جوادی

Tuesday, September 9th, 2008

judjementDay.jpg

محكمه الهي

سراينده: خليل جوادي

با سپاس از: پرواز

20 شهريور 1387

یه شب که من حسابی خسته بودم

همينجوری چشـــــــــامو بسته بودم
 
سياهی چشام يه لحــظه سر خورد
 
يه دفعه مثل مردههـــــــا خوابم برد


 
تــو خواب دیدم محشر کــبری شده
 
محکـمــة الهــــی بــر پــــا شـــده
 
خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن
 
ردیف ردیف مقــابلش واستــــــــادن
 
چرتکه گذاشتــه و حساب می کنـه
 
به بنده‌هاش عتاب خطاب می کنـه


 
میگه چـرا این همــه لج می کنیـد
 
راهتــونو بـی‌خـودی کج مـی کنیـد
 
آیــــــــه فرستـادم کــه آدم بشیـــد
 
بــا دلخوشـی کنــار هـم جـم بشید
 
دلای غــم گرفتــه رو شــ­­ــاد کنیــد
 
بـا فکــرتـون دنیــــا رو آبــــــاد کنیـد
 
عقــل دادم بـریـــد تــدبـّــــر کـنیــد
 
نـه اینکه جای عقلو کـــــاه پر کنیـد


 
مــن بهتون چقد مــــاشالاّ گفتــم
 
نیـــــــافریـده بــاریکــــــلاّ گفتـــم
 
من که هـواتونو همیشـه داشتـــم
 
حتی یه لحظه گشنه‌تون نذاشتـم


 
امــــا شمـا بازی نکـــرده باختیـــد
 
نشستید و خـدای جعلی ساختیـد
 
هر کـدوم از شما خودش خدا شد
 
از مــــا و آیــه‌های مـا جـدا شـــد


 
یه جو زمین و این همه شلوغــی؟
 
این همه دیــن و مذهب دروغــی؟
 
حقیقتـاً شماهـــا خیـلی پستـیـن
 
خر نبـاشیـن گــاوو نمـی پرستین


 
از تـوی جـم یکی بـُلن شد ایستاد
 
بُـلن بـُلن هــی صلـ ــوات فرستـاد
 
از اون قیافه های حق به جانب
 
هم از خودي شاكي هم از اجانب
 
گف چرا هیشکی روسری سرش نیست
 
پس چرا هیشکی پیش همسرش نیست
 
چــرا زنـا ایـــن جـــوری بد لبــاسن
 
مــردای غیـــــرتــی کجــا پلاسـن؟


 
خــدا بهش گف بتمـرگ حرف نــزن
 
اینجا کـــه فرقی نـدارن مــــرد و زن
 
یــارو کِنِف شــد ولــی از رو نــرفت
 
حرف خــدا از تو گوشاش تو نـرفـت
 
چشاش مـی چرخه نمی‌دونم چشه
 
آهان می‌خواد یواشکی جــیم بشــه
 
دید یـــه کمی سرش شلوغـــه خـدا
 
یواش یواش شـد از جماعت جــــــدا
 
بــا شکمـی شبیـــه بشکـــــة نفت
 
یهو ســرش رو پایین انـداخت و رفت


 
قــراولا چـــن تــــــا بهش ایس دادن
 
یــارو وا نستاد تـــا جلوش واستـادن
 
فوری در آورد واسه‌شون چک کشید
 
گف ببرید وصــول کنیـد خوش بشیـد
 
دلــــم بـــــرای حــوریـا لـــــــک زده
 
دیـر بــرســم یکــی دیگــه تـک زده
 
اگــــر نرم حوریــــه دلگیر میشــــه
 
تو رو خــــدا بذار برم دیر میشـــــه


 
قراول حضــرت حــق دمش گــــرم
 
بـا رشـوه‌ی خیلی کلـون نشد نـرم
 
گــوشای یــارو رو گرف تو دستـش
 
کشون کشون بردو یه جایـی بستش
 
رشوه ی حاجـی رو ضمیمــه کــردن
 
تـوی جهنـم اونــــــــو بیمــه کـــردن
 
حاجیــه داش بـُلن بُـلن غر مـــی زد
 
داش روی اعصـابـــــا تلنگر مــــی زد


 
خدا بهش گف دیگه بس کـن حاجـی
 
یه خورده هم حبس نفس کن حاجی
 
ایـن همـــــــــه آدم رو معــطّل نکـن
 
بگیـر بشین این قــــده کل کل نکــن
 
یـــه عالــــمه نامــه داریـم نخــونده
 
تــــــازه ، هنوز کُرات دیگــــه مـونده
 
نامــه‌ی تـو پر از کـــارای زشتـــــه
 
کی به تو گفتـه جات توی بهشتــــه؟
 
بهش جـــــای آدمـــــای بـاحالـــــه
 
ولت کنـــــم بری بهش؟ محالـــــه
 
یادتـــــه کـه چقد ریا می کـــــردی
 
بنده‌هــای مـارو سیـا مـــی کردی
 
تا یـــه نفر دور و بـرت مـی‌دیــدی
 
چقد ولا الضّــــا لّینـومـی کشیـدی
 
این همه که روضه و نوحـه خونـدی
 
یه لقمه نون دست کسی رسونـدی؟
 
خیال می کردی ما حواسمــون نیس
 
نظم و نظام هستی کشکی کشکیش؟

 
هر کـــــاری کـردی بچــه‌هـا نوشتن
 
می خوای برو خـودت ببین تـــو زونکن


 
خلاصـــه، وقتی یـارو فهمید اینـــه
 
بـــــازم دُرُس نمـی تونس بشینــــه
 
کاسه‌ی صبرش یه دفـه سر میرف
 
تـــا فرصـتی گیر می‌آورد در میرف


 
قیـامتـه اینجـــا عجـب جـــــــــاییــه
 
جــون شمــــا خیلـی تمـاشـــاییــه
 
از یــــه طرف کلــی کشیش آوردن
 
کشون کشون همــه رو پیش آوردن
 
گفتـم اینـــــارو که قطــــــــار کردن
 
بیچـــــاره‌ها مگـــه چیکــار کــردن؟
 
مــــــــــأ موره گف میگم بهت مــن الان
 
مفسد فی الارض کــه میگن همین هان


 
گفت: اینـــــا بهش فروشی کـردن
 
بـــی پـدرا خــــــدارو جوشی کــردن
 
بنـــــام دین حسابی خــوردن اینها
 
کـــفر خـــــــدارو در آوردن اینهــــا
 
بد جــوری ژاندارکو اینـــا چزونـدن
 
زنــده تـوی آتیش اونـــو سوزوندن
 
روی زمین خـــدایی پیشــه کــردن
 
خون گالیلـــه رو تو شیشــه کــردن
 
اگــــه بهش بگی کُلاتــو صاف کن
 
بهت میگـــه بشین و اعتـراف کــن
 
همیشـــه در حــال نظاره بــــودن
 
شما بگـــــو اینا چی‌کــــاره بـودن؟


 
خیام اومد یه بطری ام تــو دستش
 
رفت و یه گوشــه یی گرف نشستش
 
حــــاجی بُـلن شد با صـدای محکم
 
گف : ایـن آقـــا بـاید بــره جهنـــم
 
خدا بهش گف تـــو دخـا لت نکــن
 
بــــه اهـل معرفت جسارت نکـــن
 
بگــــو چرا بـــه خون این هلاکـــی
 
این کـــه نه مدعی داره نـــه شاکـی
 
نــه گـرد و خاک کــرده و نـه هیاهـو
 
نــــه عربده کشیده و نـــه چاقــــو
 
نـــه مال این نــــه مال اونـو برده
 
فقط عـــرق خــــریده رفتـــه خورده
 
آدم خوبیـه هـــــــواشو داشتــــم
 
اینجا خــــودم براش شراب گذاشتـم


 
یهــــو شنیــــدم ایس خبردار دادن
 
نشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادن
 
حضرت اسرافیل از اونــــور اومد
 
رف روی چـــار پایــه و چــن تا صـــور زد
 
دیــــدم دارن تخت روون میــــارن
 
فرشتـــه هــــا رو دوششــون میـــارن
 
مونده بودم کــه این کیـــه خدایــــــــا
 
تـــو محشـر این کــارا چیـــــه خدایـــا
 
فِک می کنید داخل اون تخ کی بــــــــود
 
الان میگم، یـه لحظه، اسمش چی بـود؟

همون كه كاراش عالي بود
 
اون که تو دنیــــــــا مثل توپ صدا کـرد
 
همون کــــه این لامپــارو اختـرا کــــرد
 
همونکه کاراش عالی بــود اون دیگه
 
بگید بــابــا، تومــــاس ادیسون دیگـه
 
خــدا بهش گف دیگـــه پایین نیـــــــا
 
یـــــه راس بـــــرو بهش پیش انبیـــا
 
وقت‌و تلف نکن تــوماس زود بـــــــرو
 
بــه هـر وسیلــه‌ای اگـــــر بود بــــرو
 
از روی پل نری یــــه وخ مـی افتــی
 
مـیگــم هــــوایی ببرنـــد و مفتــــی


 
باز حاجــی ساکت نتونس بشینــــه
 
گفت کـــه: مفهــــوم عدالت اینـــه؟
 
توماس ادیسون کــه مسلمون نبــــــود
 
ایـن بـابـا اهل دیــن و ایمــــون نبــود
 
نــه روضه رفته بود نــه پـــــــــــای منبر
 
نــه شمـر می دونس چیـه نـه خـنجــر
 
یــه رکعت‌ام نماز شب نخــونــــــــــده
 
با سیم میماش شب روبه صُب رسونده


 
حرفــای یارو کــه بـــه اینجــــــا رسید
 
خـــدا یه آهـــی از تــــــه دل کشیـــد
 
حضرت حق خــودش رو جابجـــــــا کرد
 
یــــــه کم به این حاجی نیگا نیگا کـرد
 
از اون نگـاههـای عـــــاقل انـــــدر ـــــ
(سفیه) شــــو بـاید بیــارم ایـن ور
 
با اینکه خیلی خیلی خستـه هم بـــود
 
خطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــود
 
شمـــا عجب کلّـــه خــــرایی هستید
 
بـــابــا عجب جـــــونـورایـی هستیـــد
 
شمر اگه بـــــــود آدولف هیتلــرم بود
 
خـنجــر اگـــــر بــود روو ِلــوِرم بــــود
 
حیفه کــــه آدم خودشو پیر کنــــــه
 
و ســـوزنش فقط یـــه جـا گیر کنــه


 
میگیـد تومـاس من مسلمـون نبـــود
 
اهل نمــاز و دیـن و ایمــــون نبــــود
 
اولاً از کجـــــا میگیــد ایـن حرفــــو؟
 
در بیــــارید کـلّــة زیــــر بـــرفــــــو
 
اون منــو بهتـر از شمـا شنـاختــــه
 
دلیلشم این چیزایــی کــه ساختـه
 
درسـتـــه گفتـه‌ام عبـــادت کنیــد
 
نگفتــــــه‌ام به خلـق خدمت کنیـد؟
 
تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ کرده
 
دنیـــارو هم کلـّـــی قشنگ کــــرده

 
من یـــه چراغ کــه بیشتـر نداشتـم
 
اونم تـــو آسمونـا کــــار گذاشتـــم
 
توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد
 
نمیدونید چقــــد کمک به مــن کـرد
 
تو دنیـا هیچـکی بـی چـراغ نبـــوده
 
یا اگـرم بـوده ، تــــو بــاغ نبـــــــوده


 
خــدا بـرای حاجــی آتش افــــروخت
 
دروغ چرا يه کم براش دلم ســـوخت
 
طفلی تو باورش چه قصرا ســــاخته
 
اما بـــه اینجا کـــــه رسیده باختــــه


 
یکی میاد یــــه هاله‌ایی بــاهاشـــه
 
چقـــد بهش میـــاد فرشتـــه باشــه
 
اومد رسید و دست گذاش رو دوشم
 
دهـــانشـــــو آوُرد کنــــار گـوشــــم
 
گف:تو که کلّه‌ات پرِقورمه سبزیست
 
وقتی نمی فهمی، بپرسی بد نیست
 
اونکـــه نشستـه یک مقــام والاست
 
متــرجمـــه، رفیق حق تعالـــی ست
 
خـودِ خــــدا نیست، نمـاینده شـــــه
 
مــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــه
 
خــــدای لم یلد کــــه دیدنــی نیس
 
صـداش با این گوشـا شنیدنی نیس


 
شمـــــــا زمینیـــا همــش همینیـــد
 
اونــــورِ میـــزی رو خـــدا مـی‌بینیـد
 همینجوری می خواس بلن شه نم نم
 
گف: کـــه پاشو، بـاید بــری جهنــــم
 
وقتـی دیـدم منم گــــرفتار شــــدم
 
داد کشیــدم یــــه دفعـه بیدار شدم
 

اطلاعات بيشتر:

فايل صوتي محكمه الهی (MP3)

مجموعه شعرهای وبلاگ شیرین

(امروز زندگی را آغاز کن! (شعری از پابلو نرودا و یادی از احمد شاملو

Friday, July 25th, 2008

pabloNerudaBlack.jpg

امروز زندگی را آغاز کن!

سراینده: پابلو نرودا

مترجم: احمد شاملو

با سپاس از: فرناز

2 امرداد 1387

سراینده این شعر پابلو نرودا، سیاستمدار و شاعر نامدار اهل شیلی است که در سال 1971 جایزه ادبیات نویل را از آن خود کرد. وی زندگی قابل تقدیر و پر فراز و نشیبی دارد که جزئیات آنرا میتوانید در پایان این شعر بخوانید.

به آرامی آغاز به مردن مي‌كنی

اگر سفر نكنی،

اگر كتابی نخوانی،

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

اگر از خودت قدردانی نكنی.

به آرامی آغاز به مردن مي‌كنی

زماني كه خودباوري را در خودت بكشی،

وقتي نگذاري ديگران به تو كمك كنند.

به آرامي آغاز به مردن مي‌كنی

اگر برده‏ عادات خود شوی،

اگر هميشه از يك راه تكراری بروی،

اگر روزمرّگی را تغيير ندهی،

اگر رنگ‏های متفاوت به تن نكنی،

يا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی.

تو به آرامی آغاز به مردن مي‏كنی

اگر از شور و حرارت،

از احساسات سركش،

و از چيزهايی كه چشمانت را به درخشش وامی‌دارند

و ضربان قلبت را تندتر مي‌كنند،

دوری كنی!

تو به آرامی آغاز به مردن مي‌كنی

اگر هنگامی كه با شغلت،‌ يا عشقت شاد نيستی،

آن را عوض نكنی،

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی،

اگر ورای روياها نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی

كه حداقل يك بار در تمام زندگي‏ات

ورای مصلحت‌انديشی بروی.

امروز زندگی را آغاز كن!

امروز مخاطره كن!

امروز كاری كن!

نگذار كه به آرامی بميری!

شادی را فراموش نكن!

shamlooBlackWhite.jpg

امروز، چهارشنبه 2 مرداد 1387، هشتمین سالگرد درگذشت روانشاد احمد شاملو است که این شعر پر محتوای پابلو نرودا را با بهره گیری از زبان شیوای خود به فارسی ترجمه کرده است. به دعوت کانون نويسندگان ايران قرار بود که در این روز مراسم یادبودی در آرامگاه  شاملو در امامزاده طاهر کرج برگزار شود که متأسفانه عوامل رژیم احمدی نژاد از آن جلوگیری کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را میتوانید در پیوندهای زیر بخوانید:

از برگزاری مراسم يادبود احمد شاملو جلوگيری شد! (رادیو فردا)

“برای حمله به مراسم شاملو دائم به پليس فشار می آوردند” (فریبرز رییس دانا)

جلوگیری از برگزاری سالگرد شاملو (بی بی سی)

اطلاعات بیشتر:

معرفی پابلو نرودا (ویکی پدیا)

احمد شاملو (ویکی پدیا)

مجموعه شعرهای منتخب وبلاگ شیرین 

(بی صداقتی” و “دنیا” (قطعه هایی از: دکتر علی شریعتی”

Sunday, June 8th, 2008

shariatiWife.jpg

بی صداقتی” و “دنیا

قطعه هایی از: دکتر علی شریعتی

با تشکر از: مهرسا تابان

19 خرداد 1387

“بی صداقتی”

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند.
ستایش کردم ، گفتند خرافات است.
عاشق شدم ، گفتند دروغ است.
گریستم ، گفتند بهانه است.
خندیدم ، گفتند دیوانه است.
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

دنیا

دنیا را بد ساخته اند!

کسی را که دوست داری، تو را دوست نمی دارد.

کسی که تو را دوست دارد،  تو دوستش نمی داری.

اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد.

به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسند.

و این رنج است.

زندگی یعنی این ….

اطلاعات بیشتر:

یاد دکتر علی شریعتی گرامی باد! (وبلاگ شیرین)

درباره نوروز” نوشته: دکتر علی شریعتی (وبلاگ شیرین)

نماهنگ زیبای دکتر شریعتی ساخته حسین بهاروند احمدی با صدای محسن نامجو (وبلاگ شیرین)

(روزگار غریبی است! (شعری از شاملو

Thursday, May 15th, 2008

shamlooYoungRed.jpg

روزگار غریبی است!

سراینده: زنده یاد احمد شاملو

با سپاس از: مهرسا

27 اردیبهشت 1387

دهانت را می بوییند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم،

دلت را می بوییند،

 روزگار غریبی است نازنین!

 و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند.

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد!

در این بن بست کج و پیچ سرما،

 آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارند،

به اندیشیدن خطر مکن،

 روزگار غریبی است نازنین!

 آنکه بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است.

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد!

آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر،

 با کنده و ساطوری خون آلود،

 روزگار غریبی است نازنین!

 و تبسم را بر لب ها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان،

شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد!

کباب قناری بر آتش سوسن و یاس،

روزگار غریبی است نازنین!

ابلیس پیروز مست، ‌سور عزای ما را بر سفره نشسته است،

خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد!

اطلاعات بیشتر:

پخش این شعر با دکلمه احمد شاملو + ترانه خوانی داریوش اقبالی ( سایت راوی حکایت باقی)

دانلود این شعر با دکلمه احمد شاملو + ترانه خوانی داریوش اقبالی ( 5 مگ، *.wma)

احمد شاملو ( ویکیپدیا)

سایت رسمی احمد شاملو

… و اما عشق

Thursday, May 15th, 2008

love.jpg

و اما عشق …

نوشته: روح الله رستم زاده

28 اردیبهشت 1387

در فرهنگ فارسی  در بیان معنی و محتوای واژه “عشق” تعاریفی چون “دوست داشتن در حد افراط و دلداگی” بیان شده است. معنای این کلمه در نامهایی  چون “گیاه  عشقه  و یا مهر گیاه”  نمودارشده اند. گیاهی که  به دور تنه درختی بالا میرود و اندک اندک تمام وجودش را در بر میگیرد و آنرا از آن خود میکند.

سالهاست که عارفان، حکیمان، و شاعران در توصیف این  واژه همت وتلاش زیادی کرده اند تا مفهوم ملموسی را با استفاده از  کلمات به انسانیت ارائه بدهند که در اینجا نمونه هایی از آن را می آوریم: 

حافظ :

عشقت رسد به فریاد  گر خود بسان حافظ

قرآن  زبر بخوانی  با چهارده  روایت

مولانا:

گر نباد  عشق  را  پروای  او

او چو مرغی ماند  بی پر وای او

عین القضات همدانی:

دریغا کاش همه عاشق بودندی تا همه زنده وبا درد بودندی

اکتاویپاز (شاعر مکزیکی  معاصر):

تولد ومرگ تجربه هایی از تنهایی انسان  هستند

انسان تنها موجودی است که میداند تنهاست پس عاشق میشود

در اکثر هنرها، خصوصا سینما و نقاشی، هنرمندان به نوعی از این مقوله  الهام گرفته اند و  باعث نواوری  و به تصویر کشیدن این حس مرموز شده اند.  ولی  هدف من در اینجا تکرار مکررات نیست. من میخواهیم خودمان رامحک بزنیم و درک کنیم که عشق در زندگی ما چه نقش و مفهومی داشته است.  آیا همانگونه  که پاز میگوید،  انسان معاصر برای گریز از تنهایی عاشق میشود و دلبسته وشیفته انسانی دیگر میگردد و یا مشخصه انسان بودن عشق است؟ معیارهایی که برای عشق ومعشوق در نظر گرفته اید چیست و در جدال تاریخی عقل وعشق چه وظیفه ای برای خود قاعلید؟ آیا ما میتوانیم بین این دوقطب، صلح و آشتی بر پا داریم وعاقلانه عاشق شویم  ویا عاشقانه عاقل؟ چه برداشتی از مقوله هایی چون  ایثار و شناخت  در زیر چتر عشق دارید؟ البته هر یک از ما بر طبق معرفت وتجربیات خودمان  پاسخ های متفاوتی برای این پرسشهای بنیادین خواهیم داشت.

اطلاعات بیشتر:

عشق يعني هرگز نگويي: متأسفم!

شعر “کوچه” از شادروان “فریدون مشیری

آیا بی عدالتی قانون طبیعت است؟

Friday, April 18th, 2008

injusticeANatureLaw.jpg

آیا بی عدالتی قانون طبیعت است؟

با سپاس از: گله داری

30 فروردین 1387

ديده ايد كه اين روز ها هر جا چهار نفر آدم به هم مي رسند شروع مي كنند به داد و بيداد از اوضاع روزگار و احمدي نژاد و بي قانوني مملكت  و گراني و…. اين جور گفت و گو ها را مي توان همه جا شنيد: در اتوبوس، در مهماني خانوادگي و در هزار جاي ديگر. اين رفتار ما يك مشكل اساسي دارد كه در اين قطعه كه برايتان از كتاب انديشه هاي متي نقل مي كنم به روشني بيان شده است. فقط يك نكته را بايد گوشزد كنم:

اين چند خط را با تامل و دقت بخوانيد!

مشكلی كه فقط به ظاهر حل نشدنی است نباید ما را اندوهگین كند. وگرنه شكوه‌های ما جرأت ستم‌كشیدگان را می‌گیرد و آب به آسیاب عاملان نقیصه‌ها می‌ریزد. مثلاً اگر مصایبی به جهت وضع خاص مالكیت حاصل شده‌باشد و كسانی ضجّه ‌كنند كه چنین وضعی ازلی و ابدی است، چنین شكوه‌هایی برای كسانی كه تملكشان مصیبت ‌زاست، این تصور مطلوب را به وجود می‌آورد كه قانون طبیعت است كه به دست آنها اعمال می‌شود. به‌این‌ترتیب آنها برف می‌شوند بر سر سرمازدگان و زمین‌لرزه می‌شوند برای آنها كه زمین زیر پایشان می‌لرزد، یعنی اینها قدرت قهار طبیعتند كه به دست انسان از عمل نمی‌افتند.”

انديشه هاي متي

نوشته: برتولت برشت

ترجمه: بهرام حبيبي

(اين كتاب سال هاست تجديد چاپ نشده، اما شايد آن را در كتاب فروشي هاي دست دومي پيدا كنيد.)

!بستن نشریه استخر فسا و محاکمه آقای بلاغی

Saturday, April 5th, 2008

censorship.gif

بستن نشریه استخر فسا و محاکمه آقای بلاغی!

با سپاس از: رضا رادمرد

17 فروردین 1387

نشریه استخر فسا به سر دبیری آقای محمد حسن بلاغی با نامه اداره ارشاد فسا بسته شد. در این نامه ذکر شده که چون  گستره نشریه  استخر شامل شهر فسا نیست، بنابر این نمی تواند ادامه کار دهد. در حالی اداره ارشاد به دستور فرما ندار فسا (زارعپور) نشریه استخر را به دلایل واهی از ادامه کار باز میدارد که دو نشریه طیف و پیک شادمان وابسته به فرمانداری و امام جمعه فسا بدون هیچ مجوز قانونی انتشار می یا بند. تا کنون سه نشریه ای که به سردبیری محمد حسن بلا غی توقیف شده اند عبارتند از:

نشریه پیام فسا (با شکایت سپاه)،

نشریه شرق فارس،

و نشریه استخر (به دستور فرماندار) .

محمد حسن بلاغی که در آستانه انتخابات مجلس هشتم کار خود را با نشریه افسانه شروع کرده بود، در روز پانزدهم فروردین امسال با شکایت فرماندار توسط اداره اماکن نیروی انتظامی فسا احضار گردید و تفهیم اتهام شد. زارعپور (فرماندار فسا) طی شکایت از ایشان اظهار داشته اند که “آقای بلاغی در نشریه افسانه با چاپ مطلب طنز به آقای دوگانی نماینده مجلس توهین نموده اند.” جای سوال است که جایگاه فرماندار از لحاظ حقوقی در کجا قرار گرفته که ایشان بتوانند به جانبداری از نماینده فسا و از جانب ایشان از آقای بلاغی شکایت نمایند. لازم به ذکر است که اولین جلسه دادگاه روز یکشنبه 18 فروردین 1387 برگزار می گردد.

با توجه به اینکه این دادگاه باید علنی باشد، دوستان ساکن فسا که بتوانند در این فرصت کوتاه خود را به دادگستری برسانند، میتوانند شاهد این باشند که آیا دادگستری فسا دوباره به عنوان ابزاری در دست فرماندار (زارعپور) در جهت سرکوب آزادیهای فردی و اچتماعی مردم توسط رژیم احمدی نژاد عمل میکند یا قاضی مستقلی پیدا میشود که بتواند عادلانه قضاوت کند؟

اطلاعات بیشتر:

گزیده هایی از  ”استخر” شماره 29 (گاهنامه مستقل فسا)

روزنامه جدید و مستقل فسا: “استخر”

وبراستی چه کسی میداند که حقیقت چیست؟

Wednesday, March 12th, 2008

whatIsTruth.gif

وبراستی چه کسی میداند که حقیقت چیست؟

نوشته: روح الله رستم زاده

23 اسفند 1386

اسلاوی ژیژک میگوید:

 ”ما در آن زمان که ایدولوژی حاکم را به سخره می گیریم در واقع  حاکمیتش را بر خود اثبات میکنیم.

شاید یکی از دلایلی که باعث نگارش  این سطور شد وضعیت اقتصادی اجتماعی وسیاسی موجود در کشور ما است و ریشه یابی علل آن . اما در این نوشته سعی بر آن شده که از منظر شخصی و روانشناختی به  موضوع پرداخته شود  تا ملموس تر وواقع بینانه تر بتوانیم به نتیجه برسیم .

حکما و عرفای ما  بر این  باور بودند که جهان واقعی جهان درون ماست و ما باید به شناخت از خود  رسیده  وآن هنگام دیدگاه مان متفاوت خواهد شد. این حرف را نیز متفکرین روز دنیا نیز به نوعی دیگر تکرار کرده اند که برای تغییر جهان باید ابتدا جهان درون مان راتغییر دهیم. در این میان تعریفی که حنیف قریشی  از سیاست میدهد قابل توجه است:  

سیاست امروزه  منحصر میشود به دو بدن که در زیر زمین در هم میلولند ومشغول عشقبازی هستند در صورتی که  چند دهه پیش این گونه نبود.

به نظر این حقیر عامل اصلی تجربه های تلخی که کشور ما در طی سالهای اخیر  پشت سر گذرانده است، از سالهای اولیه و جنگ هشت ساله گرفته تا قتلهای زنجیره ای و آمار وارقام وحشتناک اعتیاد و بیکاری وفساد و دیگر مسائلی که همگی ما یه نوعی شاهد آن هستیم،  چیزی نیست به جز عدم اگاهی خود مردم.

براستی “حقیقت چیست؟ وچه کسی منادی آن است؟  آیا ابر قدرتها یی مثل انگلستان وامریکا و.. که در طول قرنها به اشغال کشورهای مختلف و چپاول منابع طبیعی آنها پرداخته اند میتوانند معیاری یرای شناخت حقیقت باشند؟ و آیا در پس چهره دموکرات بودن شان، غولی دهشتناک که همه هستی سرزمین ها را به یغما میبرد،  نمیشود دید؟ 

در حکومت هایی که بر پایه و اساس ظلم وجهل بنا میشوند و در موقعیت کنونی جهان که چیزی شبیه دیگ در هم جوش میباشد، نقش من وشما  چیست؟

جنگ هفتاد و دوملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

کدام راه به حقیقت  خواهد رسید؟ آیا من وشما از آن هفتاد و دو دسته هستیم که راه افسانه زده ایم و شاید بد تر از آن بودنمان عبث و بیهوده است و……؟ قضاوتش بر عهده  خودتان!

(احتیاج (شعری از منصور

Sunday, February 3rd, 2008

redTulip.jpg

احتياج

سراینده: منصور

12 بهمن 1386

وقتيكه برآمد احتياجت

وقتي كه گذشت احتياجت

چون غنچه واشدي

هيچكس نميدانست درحجاب تو چيست

گفتي كه دگر نيازي نيست

تقسيم كردي مرا و…  رها شدي

پنداشتي توئي هرچه هست و…

نيست آنچه تو پنداشتي

چون غنچه وا شدي و رها شدي

عطري كه غنچه داشت در خود نهفته داشت

طاقت نداشتي و گفتي، هر آنچه نبود گفتني

رسوا شدي؛ بويت بباد و… برگت بباد داد

وقتي كه واشدي … رها شدي