Archive for May, 2010

حضور فریاد: سروده ای از شیرین بهبهانی

Wednesday, May 12th, 2010

executionIran.jpg

حضور فریاد

سراینده: سیمین بهبهانی

(در یادبود اعدامهای غیر قانونی و ظالمانه 19 اردیبهشت 1389)

هرچند دخمه را بسیار      خاموش و کور می بینم

در انتهای دالانش            یک نقطه ی نور می بینم

هرچند پیش رو دیوار       بسته ست راه بر دیدار

در جای جای ویرانش       راه عبور می بینم

هرچند شب دراز آهنگ     نالین زمین و بالین سنگ

در انتظار روزی خوش    دل را صبور می بینم

تن کم توان و سر پردرد     پایم ضعیف و دستم سرد

در سینه لیک غوغایی       از عشق و شور می بینم

گر غول در شگفت از من    پاس گذر گرفت از من

با چشم دل عزیزان را        از راه دور می بینم

من کاج آهنین ریشه           هرگز مبادم اندیشه

برخاک خود اگر موجی      از مار و مور می بینم

طوفان چو در من آویزد     ناکام و خسته بگریزد

از من هراس و پروایی     در این شرور می بینم

هر جا خلافی افتاده است     جای حضور فریاد است

 

من رمز کامیابی را          در این حضور می بینم

 

هشتاد و اند من با من      گوید خروش بس کن زن!

 

گویم خموش بودن را      تنها به گور می بینم

 

 

اطلاعات بیشتر:

مجموعه سروده های برگزیده شیرین بلاگ