نمایشگاه نقاشی سنتی و تذهیب خانم نارسیس حسینی در فسا

narsisHosseiniPainting.jpg 

چند سال پیش وقتی موسسه علمی شیرین روی تپه کدیوری فعالیت داشت، خانم نارسیس حسینی برای اولین بار مجموعه بزرگی از آثار خود را که شامل دهها نقاشی سنتی و تذهیب بود را در آنجا به نمایش گذاشتند. ایشان اخیرا نیز نمایشگاهی از کارهای خود را از تاریخ 26 دی تا 5 بهمن 1385 در فسا در معرض دید عموم قرار دادند. اگر هنوز موفق به دیدار آثار هنرمندانه ایشان نشده اید، به شما نوید میدهیم که این نمایشگاه مجددا در فسا برگزار خواهد شد. فرصت بعدی برای بازدید از کارهای کم نظیر این هنرمند قابل تقدیر فسایی را از دست ندهید. تاریخ دقیق این نمایشگاه بمحض مشخص شدن به اطلاعتان خواهید رسید

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.