!برای نجات جان یک نوجوان فسایی از اعدام تلاش کنید

 teens-execution-iran.jpg

اعدام نوجوانی که در سن 17 سالگی به دفاع از جان خود در برابر حمله غیر موجه پرداخته است مغایر اصول مختلف انسانی و اچتماعی است! شما میتوانید با کار ساده امضا کردن تقاضای لغو این اعدام در لینک زیر تلاش کنید جان این نوجوان فسایی را از اعدام نجات دهید

http://www.petitiononline.com/RezaA/petition.html

برای جزییات بیشتر از زبان برادر او از این صفحه بازدید کنید

http://shirin.mit.edu/blog/?p=140

یا

http://www.helpreza.blogsky.com/?PostID=2

One Response to “!برای نجات جان یک نوجوان فسایی از اعدام تلاش کنید”

  1. Lily_Mazahery Says:

    Baraye nejate jaan Reza HATMAN in petition ra emza konid. Va agar etellati darid, be in website (www.SaveDelara.com) sar bezanid va be in email (info@SaveDelara.com) befrestid.

    Shad va pirooz bashid.

    Lily Mazahery

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.