پيشنهاد يك قاضي فسا ئي به سازمان ملل متحد

unescoLogo.jpg

پيشنهاد يك قاضي فسا ئي به سازمان ملل متحد
نوشته: غلامرضا اله دادی
روزنامه شرق فارس
1385

 

كرامت بلاغي قاضي دادگستري شهرستان فسا طي نا مه اي به سازمان ملل، خواهان نام گذاري روزي بين المللي تحت عنوان “روز جهاني بدون جرم” گرديد. ايشان در نامه خود  مينويسند ،از آنجا كه جرم و جنايت يكي از معضلات جامعه بشري است و امروزه جرائم به لحاظ كمي و پيچيدگي در حال افزايش است، و تدبيرهاي مختلف پليسي و امنيتي نتوانسته است آن را مهار كند ، و بر اساس، اساسنامه يونسكو جرائم ابتدا از انديشه انسانها نشات مي گيرند، لذا لاز م است تمامي كشورها با عزمي ملي وجهاني در مهار جرائم كوشش كنند و نام گذاري روزي خاص به عنوان، روزجهاني بدون جرم و حساس كردن افكار عمومي نسبت به آن، ميتواند بر وجدانهاي خفته و انديشه هاي نادرست تاثير گذاشته و از ارتكاب جرم مما نعت بعمل آورد.

ايشان معتقدند، فعاليتها، همايشها، و آموزشهاي عمومي كه در اين روز مي تواند اجرا شود، و تدابير مختلف نظارتي  به عنوان مكانيسم و پشتوانه اين پيشنهاد مي باشد.  در اين روز خاص، به كمك رسانه ها ميتوان افكارعمومي را نسبت به جرائم و خسارات آن بر فرد واجتماع آگاه نمود وعواقب آنرا متذكر گرديد. همچنين مبلغان ديني، مدد كاران اجتماعي در اين روز مي توانند نقش مهمي را در آ گا ه سازي مردم با مراجعه به محلات جر م خيز و مشاوره با افراد داشته باشند. هر سال در چنين روزي مي توان زندانياني را كه تحت تاثير برنامه هاي آموزشي و تربيتي زندانها متنبه شده اند مورد تخفيف مجازات وعفو قرار داد.

اين قاضي معتقد است، در زماني كه جهان غرب مدعي شعارهاي انسان دوستانه است و هميشه كشورهاي جنوب مصرف كننده واژه هاي غربي در اين زمينه بو ده اند، بايد با سياستي فعال، شعارهاي انسان دوستانه و مكانيزم تحقق آنها رابه جهان صادر كرد. چرا كه آئين اسلام مشحون از تعاليم بشر دوستانه است و فرهنگ ديني ما در اين زمينه بسيار غني است. لازم به ذكر است كه اين پيشنهاد مورد تشويق يونسكو، و بسياري از مراجع و متخصصان علم حقوق همچون آيت اله مكارم شيرازي، آقاي حسين علي اميري معاونت قوه قضائيه، آقاي انصاري رئيس كل داد گستري اصفهان، وجمع زياد ديگری قرار گرفته ست.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.