سودوکو شماره 3: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

sudokuveryeasy02solution.gif sudokuVeryEasy02.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 3 شیرین
182435967841759236957263841236184759425396178 …
… 698517423713842695379621584564978312

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 17 فروردین 1386 ثحویل دادند
محمد اعتماددار
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
فاطمه عاقل
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده
علي طالبي نژاد

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 3 (VeryEasy2):
425396178698517423713842695379621584564978312 …..
….. 182435967841759236957263841236184759

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, April 6, 2007
Fatemeh Aghel
Mohammad Etemaddar
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.