آی آدمها”: شعری از زنده یاد، فریدون مشیری”

moshiriLarge.jpg 

آی آدمها

 (شعری از زنده یاد، فریدون مشیری)

آی آدمها با صدای فریدون مشیری

موج می آمد چون کوه و به ساحل می خورد

از دل تیره امواج بلند آوا ،

که غریقی را در خویش فرو می برد و غریوش را فرو می کشت

نعره ای خسته و خونین بشریت را به کمک می طلبید:

آی آدمها ……آی آدمها! “

ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم

به خیالی که قضا، به گمانی که قدر بر سر آن خسته گذاری بکند

دستی از غیب برون آید و کاری بکند

هیچ یک حتی از جای نجنبیدیم

آستین ها را بالا نزدیم

دست آن غرقه درامواج بلا را نگرفتیم

تا از آن مهلکه شاید برهانیمش به کناری برسانیمش

موج می آمد چون کوه و به ساحل می ریخت

با غریوی که به خاموشی می پیوست

با غریقی که در آن ورطه به کفها ، به هوا ، چنگ میزد می آویخت

ما نمی دانستیم این که در چنبر گرداب گرفتار شده است

این نگونبخت که اینگونه نگونسار شده است

این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مائیم

ما همان جمع پراکنده همان تنها،  آن تنها هائیم

همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم

آنصدا اما هرگز خاموش نشد

تا بدنیا دلی از هول ستم می لرزد !

خاطری آشفته است !

هر کجا دست نیاز بشری هست دراز!

آن صدا درهمه آفاق طنین انداز است !

آه، اگر با دل و جان گوش کنیم

آه، اگر وسوسه نان را یک لحظه فراموش کنیم

آی آدمها را می شنویم 

در پی آن همه خون که بر این خاک چکید

ننگمان باد این جان !

شرممان باد این نان !

ما نشستیم و تماشا کردیم !

در شب تار جهان!

در گذرگاهی تا این حد ظلمانی و توفانی!

در دل این همه آشوب و پریشانی !

این که از پای فرو می افتد …

این که بر دار نگونسار شده است…

این که با مرگ درفتاده است …

این هزاران وهزار که فرو افتادند …

این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مائیم

ما همان جمع پراکنده همان تنها،  آن تنها هائیم

این همه موج بلا در همه جا می شنویم

آی آدمها را می بینیم

نیک می دانیم دستی از غیب نخواهد آمد

هیچ یک حتی یکبار نمی گوئیم :

با پریشانی و نادانی اینگونه مدارا نکنیم!”

آستینها را بالا بزنیم !

دست در دست هم از پهنه آفاق برانیمش!

مهربانی را، دانایی را،  

به بلندای جهان بنشانیمش

آدمها …. موج می آید!”

سایت زیر شامل اشعار دیگری از مشیری می باشد: 

 آوای آزاد: فریدون مشیری

2 Responses to “آی آدمها”: شعری از زنده یاد، فریدون مشیری””

  1. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » “بهار را باور کن!”: شعری از زنده یاد “فریدون مشیری” Says:

    […] “آی آدمها”: شعری از زنده یاد “فریدون مشیری” (وبلاگ شیرین) […]

  2. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » !یاد دکتر محمد تقدیری گرامی باد Says:

    […] آی آدمها (شعر: فرویدون مشیری) […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.