مسابقه سودوکو 6: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

sudokuEasy01.gif sudokuEasy01solution.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 6 شیرین
281679354764235981953418267419387625538126479…
…672954813125843796846791532397562148

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 7 ارديبهشت 1386 تحویل دادند
محمد اعتماددار
محمد حسين بازش
مينا جعفرپور
اعظم صادقيان
علي طالبي نژاد
مقداد علي نژاد
محمد باقر كرمي مهر
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده
ابوطالب نكوئيان

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 6 (Easy1):
281679354764235981953418267419387625538126479…
…672954813125843796846791532397562148

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, April 27, 2007
Meghdad Alinejad
Mohammad Bazesh
Mohammad Etemaddar
Mina Jafarpoor
Mohammad Karamimehr
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Aboutaaleb Nekooeyan
Azam Sadeghyan
Ali Taalebinezhaad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.