مسابقه سودوکو 7: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

sudokuEasy02.gif sudokuEasy02solution.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 7 شیرین
175392864298416735364857912657981243482563197…
…931274658743629581526148379819735426

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 14 اردیبهشت 1386 تحویل دادند
محمد حسين بازش
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
اعظم صادقيان
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
مقداد علي نژاد
محمد باقر كرمي مهر
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 7 (Easy2):
175392864298416735364857912657981243482563197…
…931274658743629581526148379819735426

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, May 4, 2007
Meghdad Alinejad
Mohammad Bazesh
Mina Jafarpoor
Mohammad Karamimehr
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Azam Sadeghyan
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.