(اولین قدمها برای سفر به مریخ (خبر علمی ناسا

firstStepsToMars.jpg 

اولین قدمها برای سفر به مریخ
(خبر علمی ناسا: 28 مارس 2007)
ترجمه: ابوطالب نکوییان
(ویرایش: مینا جعفرپور)

(عکس بالا: تصویر ذهنی پت راﻟﻴﻨگ از انسانها بر روی مرﻴﺥ)

محل فرود هنوز نامعلوم است. کار طراحی موشک های پرواز هنوز تمام نشده است.  بعضی از فضانوردان حتی هنوز دنیا نیامده اند. با وجود تمام اینها، ناسا (سازمان ملی فضانوردی آمریکاNASA: ) سفر خود را آغاز کرده است.

نخستین  گام ها  در اﻴﺴتگاه فضا یی ﺒﻴﻥ المللی (ISS) برداشته شد. دکتر کلارنس سمز،  رییس دانشمندان پروژه پزشکی ISS در مرکز فضایی جانسون  (JSC) ناسا می گوﻴﺩ: “اکنون مدت شش ماه است که فضانوردان دراﻴﺴﺘگاه  فضایی ﺒﻴﻥالمللی استقرارﻴافته اند. تصادفا ﺍﻴﻥمقدار زمان برابر زمان سفرکردن به مرﻴﺥ است. ما نمی تواﻨﻴﻡ همه جنبه های سفر50 میلیون مایلی به مریخ را ﺸﺒﻴﻪسازی ﮐﻨﻴﻡ اما در ISS که در مدارپایین زمین واقع شده می تواﻨﻴﻡ به ﺒﺴﻴﺍری از سوالها پاسخ دﻫﻴﻡ.” برای مثال یکی از سوالات این است که چه اتفاقی برای غذا و دارو در مدت 6 ماه سفر فضایی می افتد؟

یک اتفاق عجیب  رخ داد.  به نظر میرسید غذايی که در مدار زمین نگهداری می شد،  مقداری از ارزش غذایی خودش را از دست میداد. طبق گزارش دکتر اسکات اﺴﻤﻴت مدﻴﺭ ازماﻴﺸگاه ﺒﻴوﺸﻴمی غذایی JSC، آزماﻴشهایی که بعد از پرواز روی فضانوردان صورت گرفت نشان داد که “ﻨﺘﻴجه ازماﻴﺵ خون و ادرار فضانوردان با مقدار مواد مغذی که انتظار می رفت در غذا های فضایی موجود باشد،  مطابقت نمی کرد.” بعلاوه تحقیقات درآزماﻴشگاه داروسازی JSC نیز خبر داد که مقداری از داروهای بازگشتی از مدار زمین،  اثر خود را از دست داده اند.

اﻴن ممکن است ناشی از امواج رادﻴوﻴﻲ  باشد: ذرات  پر سرعت  حاصل از تشعشعات فضایی گاهی به مولکولهای مواد غذايی ﻴا داروها برخورد می کنند و احتمال دارد به ان مولکولها  آﺴﻴب بزند و مانع عملکرد درست آنها شوند. هنوز این موضوع یک فرضیه است. بنا به گفته محققان علت تجزﻴه شدن غذا و دارو و مقدار آسیب وارد شده هنوز معلوم ﻨﻴست.

سمزادامه می دهد که: “ممکن است مجبور به طرح  برنامه ای برای حفاظت از ذﺨاﻴﺭﻤان در فضا باﺸﻴم. با چه سرعتی غذا و دارو فاسد می شود؟ آﻴا در تمام  طول سفر ما مجبور به قرار دادن ذخاﻴﺭمان  در محفظه ضد امواج رادﻴوﻴﻰ خواهیم شد؟”

برای کمک  به پاسخ دادن اﻴﻥ سوالات، آزماﻴشی در ISS با نام “ثبات ترﻜﻴبات غذاﻴﻰ و داروﻴﻰ” در حال انجام است که در آن  سه دسته یکسان از غذا و دارو در اﻴﺴتگاه فضایی  قرار داده شده است. ﻴﻜﻰ از آنها بعد از 6 ماه به زﻤﻴﻥ باز گردانده خواهد شد، دیگری بعد از 12 ماه و سومی بعد از 18 ماه. این روشی است که بوسیله آن، محققان پروژه JSC، می توانند سرعت از دست رفتن اثر داروها و ارزش غذایی مواد را بفهمند. اﻴﻥ اطلاعات مهم هستند زﻴﺭا غذا و دارو باید نه تنها برای 6 ماه سفر به مرﻴخ بلکه برای تمام 3 سال مامورﻴت به مرﻴخ، سالم بمانند. اگر برنامه ریزان ماموریت، بخواهند  محفظه هایی با جنس محافظ غذا و دارو را قبل از ترک خدمه پرواز به مریخ بفرستد ممکن است حتی زمان ﺘﻌﻴﻴﻥ شده برای مامورﻴﺕ نیز بیشتر شود.

iss.jpg 

اﻴﺴﺘﮔاه فضاﻴﻲ ﺒﻴﻥ المللی (International Space Station)

دسته دﻴﮔﺭی از آزمایش ها در ISS مربوط به خدمه پرواز است که شامل نمونه آزمایش خون و آب دهان و سونوگرام (Sonogram) در درون ایستگاه فضایی می باشد.  سمز می گوید: ” اکنون مقدار کمی اطلاعات از پروازهای ﺴﻓﻴﻨﻪ ها  وجود دارد، اما بسیاری از اندازه گیری های گذشته برای قبل و بعد از پرواز صورت گرفته اند ولی ما باید بدانیم که در طول سفر چه اتفاقی می افتد.”

برای مثال، میدانیم انسان در زمان بی وزنی، مقداری از حجم  ماﻫﻴچه ها را از دست می دهد ودچار پوکی  استخوان می شود، اما هنوز دانشمندان نمی دانند که این کاهش چه روندی دارد؟ آیا این فرایند یکباره و با سرعت و به محض قرار گیری بدن در محیط بی وزنی صورت می گیرد؟ یا اﻴﻥ کاهش،  ﭙﻴﻭﺴﺘﻪ وثابت است ؟ وقتی که برای زندگی در خارج از گرانش زﻤﻴﻥ برای 3 سال ﻴا ﺒﻴﺸﺘﺭ ﺒﺭﻨاﻤﻪﺭﻴﺯﻯ  می شود، اﻴﻥ سوالات اهمیت  ﺒﻴﺸﺘﺭی پیدا می کنند.

برای رسیدن به پاسخ سوالات دیگر از ﻗﺒﻴﻝ اینکه بدن در برابر گرانش جزﻴﻲ ماه و مرﻴﺥ چه عکس العملی دارد،  باﻴﺩ ﺘا ﺯﻤﺍﻨﻴﻜﻪ ناسا  در دهه  آﻴنده فضا نوردان خود را به ماه می فرستد صبر ﻜﻨﻴﻡ. ضمنا سمز میگوﻴﺩ، ISS جای ﺒسيار مناسبی برای شروع این تحقیقات است.

 مرجع:

First Steps to Mars (NASA News: March 28, 2007)

درباره مترجم:

(آقای ابوطالب نکوئیان عضو موسسه علمی شیرین و دانشجوی رشته  نرم اقزار کامپیوتر میباشند.)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.