مسابقه سودوکو 8: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

sudokuEasy03.gif classicsudoku9x9_easy03_solution-001.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 8 شیرین
512478396743695812896213745431967528965382471 …
   … 278541963129854637384726159657139284

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 21 اردیبهشت 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
مقداد علي نژاد
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 8 (Easy3):

512478396743695812896213745431967528965382471 …
   … 278541963129854637384726159657139284

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, May 11, 2007
Meghdad Alinejad
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.