مسابقه سودوکو 10: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_medium01_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_medium01_solution-001.gif

   

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 10 شیرین
234815697781692543695473281458739126312586974 …
… 967124358173958462849261735526347819

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 4 خرداد 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 10 (Medium 1):
234815697781692543695473281458739126312586974 …
… 967124358173958462849261735526347819

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, May 25, 2007
Mina Jafarpoor
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.