مسابقه سودوکو 11: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_medium02_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_medium02_solution-001.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 11 شیرین
829364175574912836136587492365498217417253689 …
… 298671543742836951981725364653149728

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 11 خرداد 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 11 (Medium 2):
829364175574912836136587492365498217417253689 …
… 298671543742836951981725364653149728

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 1, 2007
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.