مسابقه سودوکو 12: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_medium03_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_medium03_solution-001.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 12 شیرین
326598471714263598958174263471832659539647182 …
… 682915734165329847843751926297486315

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 18 خرداد 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
میلاد مقدم
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 12 (Medium 3):
326598471714263598958174263471832659539647182 …
… 682915734165329847843751926297486315

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 8, 2007
Mina Jafarpoor
Milad Moghadam
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.