مسابقه سودوکو 13: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_medium04_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_medium04_solution-001.gif 

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 13 شیرین
287694531453281769916573824592368417648712953…
…371459682834925176169837245725146398

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 25 خرداد 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
 

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 13 (Medium 4):
287694531453281769916573824592368417648712953…
…371459682834925176169837245725146398

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 15, 2007
Mina Jafarpoor
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.