مسابقه سودوکو 14: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_mediumplus01_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_mediumplus02_solution-001.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 14 شیرین
219357468863142597475896321954231786137685249…
…628974135581463972746529813392718654

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 1 تیر 1386 تحویل دادند
علیرضا حبیبی
عظيم رئيسي
علي طالبي نژاد
فاطمه عاقل
محمد باقر کرمی مهر
بهنوش مشرف
نعیم نقی زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 14 (MediumPlus 1):
219357468863142597475896321954231786137685249…
…628974135581463972746529813392718654

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 22, 2007
Fatemeh Aghel
Alireza Habibi 
MohammadBagher KaramiMehr
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.