مسابقه سودوکو 16: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_mediumplus03_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_mediumplus03_solution-001.gif

پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 16 شیرین
496872135215493678387516492648935217931627584…
…752148369124389756579261843863754921

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه،  15 تیر 1386 تحویل دادند
 مينا جعفرپور
امیر حجازی
محمود داوودی
یوسف سپهری-خطیبی
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
عظيم رئيسي
آرمان علی-اکبری
رضا فلاحی
بهنوش مشرف

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 16 (MediumPlus 3):
496872135215493678387516492648935217931627584…
…752148369124389756579261843863754921

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, July 6, 2007
Arman AliAkbari
Mohammad Dawoody
Reza Fallahi
Amir Hejazi
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Azim Raeesi
Yousef Sepehri-Khatibi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.