پیام آخر عمر عاقلان

graveStone.jpg 

پیام  آخر عمر عاقلان

با تشکر ازماه در آب

تولستوی میگوید:

همه می خواهند بشریت را عوض کنند دریغا هیچکس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند.

روی سنگ قبر کشیشی در کلیسای “وست مینستر” نوشته شده:

جوان و آزاد که بودم، تصوراتم هيچ محدوديتي نداشت و در خيال خودم مي خواستم که دنيا را تغيير بدهم…

بزرگتر وعاقلتر که شدم فهميدم که دنيا تغيير نمي کند، بنابراين توقعم را کم کردم و به عوض کردن کشورم قناعت کردم…

ولي کشورم هم نمي خواست عوض شود…

به ميانسالي که رسيدم آخرين تواناييهايم را به کار گرفتم تا  فقط خانواده ام را عوض کنم…

ولي پناه بر خدا… آنها هم نمي خواستند عوض شوند…

واينک که در بستر مرگ آرميده ام،  ناگهان در يافته ام که :

اگر فقط خودم را عوض مي کردم، خانواده ام هم عوض مي شد و با پشت گرمي آنها مي توانستم کشورم را هم عوض کنم…

چه کسی مي داند… شايد مي توانستم دنيا را هم عوض کنم…

اما اينک هيچکدام عوض نشده اند!

شاید پیام آخر در زمان ما این باشد که:

هرگز زمان و مکان ایده آل برای انجام هیچ کاری وجود ندارد.

بنابر این هنر یک زندگی شرافتمندانه در این است که همیشه با وجود محدودیت ها و کاستیها تمامی تلاش خود را برای آنچه وظیفه انسانی  و اچتماعی ماست انجام. 

بله، انجام هر کار درستی در پاسخ به مصائب اچتماعی بهایی دارد که اگر تک تک ما وقتی که ایجاب میکند حاضر به پرداخت آن در زمان لازم نشویم،  ما دیر یا زود مجبور خواهیم شد بهای گزافتری را برای پرهیز از عواقب بیشتر آن بپردردازیم.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.