مسابقه سودوکو 17: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_mediumplus04_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_mediumplus04_solution-001.gif

پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 17 شیرین
891254367735186924264793815946315278512478693…
…387962451659837142128549736473621589

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه،  22 تیر 1386 تحویل دادند
 حمید توکلی
مينا جعفرپور
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
عظيم رئيسي
آرمان علی-اکبری
رضا فلاحی

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 17 (MediumPlus 4):
891254367735186924264793815946315278512478693…
…387962451659837142128549736473621589

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, July 13, 2007
Arman AliAkbari
Reza Fallahi
Mina Jafarpoor
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad
Hamid Tavakoli

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.