تقسيم عادلانه

workerAndBoss.jpg

تقسيم عادلانه
نویسنده: قيصر امين پور
با تشکر از: ماه در آب

من هم سن و سال پسر تو هستم ،
تو هم سن و سال پدر من هستي.
پسر تو درس مي خواند و کار نمي کند،
من کار مي کنم و درس نمي خوانم.
پدر من نه کار دارد ، نه خانه،
تو هم کاري داري هم خانه ، هم کارخانه؛
من در کارخانه ي تو کار مي کنم.
و در اينجا همه چيز عادلانه تقسيم شده است…
سود آن براي تو ، دود آن براي من.
من کار مي کنم ، تو احتکار مي کني.
من بار مي کنم ، تو انبار مي کني.
من رنج مي برم ، تو گنج ميبري.
من در کارخانه ي تو کار ميکنم.
و در اينجا هيچ فرقي بين من و تو نيست…
وقتي که من کار مي کنم، تو خسته مي شوي،
وقتي که من خسته مي شوم، تو براي استراحت به شمال مي روي،
وقتي که من بيمار مي شوم،
تو براي معالجه به خارج مي روي.
من در کارخانه ي تو کار مي کنم.
و در اينجا همه کارها به نوبت است…
يک روز من کار مي کنم، تو کار نمي کني،
روز ديگر تو کار نمي کني، من کار مي کنم.
من در کارخانه ي تو کار مي کنم
.
کارخانه ي تو بزرگ است.
اما کارخانه ي تو هر قدر هم بزرگ باشد،
از کارخانه ي خدا که بزرگتر نيست.
کارخانه ي خدا از کارخانه ي تو و از همه ي کارخانه ها بزرگتر است.
و در کارخانه ي خدا همه ي کارها به نوبت است،
در کارخانه ي خدا همه چيز عادلانه تقسيم مي شود.
در کارخانه ي خدا ، همه کار مي کنند.
در کارخانه ي خدا ، حتي خدا هم کار مي کند.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.