مسابقه سودوکو 17.5: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_hard01_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_hard01_solution-001.gif

پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 17.5 شیرین
459873261723165894681492375165239487948751623…
…237684159572318946816947532394526718

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه،  29 تیر 1386 تحویل دادند
 حمید توکلی
امیر حجازی
علي طالبي نژاد
آرمان علی-اکبری
رضا فلاحی
سحر موحد
نعیم نقی زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 17.5 (Hard 1):
459873261723165894681492375165239487948751623…
…237684159572318946816947532394526718

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, July 20, 2007
Arman AliAkbari
Reza Fallahi
Amir Hejazi
Sahar Movahhed
Naeem Naghizadeh
Ali Taalebinezhaad
Hamid Tavakoli

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.