هدف از زندگی”: شعری از شیخ بهایی”

purposeOfLife.jpg

هدف از زندگی

سراینده: شیخ بهایی

با تشکر از: احمد طالبی نژاد

21 شهریور 1386

همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن

همه ساله حج نمودن،  سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه، سر و پا برهنه رفتن

به مساجد ومعابد، همه اعتکاف جستن

دو لب از برای لبیک،  به وظیفه باز کردن

زمناهی ملاهی، همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن،  به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش، طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ یک را،  ثمر آنقدر نباشد

که به روی نا امیدی،  در بسته باز کردن

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.