نمایش ویژه تاریخی-فرهنگی یلدا

Yalda Persian presentation icon     

فایل این نمایش وفایل توضیحات طرز استفاده از آنرا میتوانید از صفحه یلدای سایت شیرین بگیرید

http://www.shirin-center.org/yalda/yaldaPersian.pps

http://www.shirin-center.org/yalda/persianREADME.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.