وبراستی چه کسی میداند که حقیقت چیست؟

whatIsTruth.gif

وبراستی چه کسی میداند که حقیقت چیست؟

نوشته: روح الله رستم زاده

23 اسفند 1386

اسلاوی ژیژک میگوید:

 ”ما در آن زمان که ایدولوژی حاکم را به سخره می گیریم در واقع  حاکمیتش را بر خود اثبات میکنیم.

شاید یکی از دلایلی که باعث نگارش  این سطور شد وضعیت اقتصادی اجتماعی وسیاسی موجود در کشور ما است و ریشه یابی علل آن . اما در این نوشته سعی بر آن شده که از منظر شخصی و روانشناختی به  موضوع پرداخته شود  تا ملموس تر وواقع بینانه تر بتوانیم به نتیجه برسیم .

حکما و عرفای ما  بر این  باور بودند که جهان واقعی جهان درون ماست و ما باید به شناخت از خود  رسیده  وآن هنگام دیدگاه مان متفاوت خواهد شد. این حرف را نیز متفکرین روز دنیا نیز به نوعی دیگر تکرار کرده اند که برای تغییر جهان باید ابتدا جهان درون مان راتغییر دهیم. در این میان تعریفی که حنیف قریشی  از سیاست میدهد قابل توجه است:  

سیاست امروزه  منحصر میشود به دو بدن که در زیر زمین در هم میلولند ومشغول عشقبازی هستند در صورتی که  چند دهه پیش این گونه نبود.

به نظر این حقیر عامل اصلی تجربه های تلخی که کشور ما در طی سالهای اخیر  پشت سر گذرانده است، از سالهای اولیه و جنگ هشت ساله گرفته تا قتلهای زنجیره ای و آمار وارقام وحشتناک اعتیاد و بیکاری وفساد و دیگر مسائلی که همگی ما یه نوعی شاهد آن هستیم،  چیزی نیست به جز عدم اگاهی خود مردم.

براستی “حقیقت چیست؟ وچه کسی منادی آن است؟  آیا ابر قدرتها یی مثل انگلستان وامریکا و.. که در طول قرنها به اشغال کشورهای مختلف و چپاول منابع طبیعی آنها پرداخته اند میتوانند معیاری یرای شناخت حقیقت باشند؟ و آیا در پس چهره دموکرات بودن شان، غولی دهشتناک که همه هستی سرزمین ها را به یغما میبرد،  نمیشود دید؟ 

در حکومت هایی که بر پایه و اساس ظلم وجهل بنا میشوند و در موقعیت کنونی جهان که چیزی شبیه دیگ در هم جوش میباشد، نقش من وشما  چیست؟

جنگ هفتاد و دوملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

کدام راه به حقیقت  خواهد رسید؟ آیا من وشما از آن هفتاد و دو دسته هستیم که راه افسانه زده ایم و شاید بد تر از آن بودنمان عبث و بیهوده است و……؟ قضاوتش بر عهده  خودتان!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.