!دادگاهی که شاکی نداشت

balaghiMH.jpg

دادگاهی که شاکی نداشت!

نوشته: رضا رادمرد

20 فروردین 1387

اولین جلسه دادگاه سردبیر نشریه استخر فسا (آقای محمد حسن بلاغی)  با حضور وکیل مدافع ایشان و  آقای اشرافی نویسنده طنز (گل آقا افشا میکند!)، در روز یکشنبه 18 فروردین 1387 در دادگستری فسا برگزار شد. در این جلسه بازپرس پرونده ابتدا خواهان خروج وکیل مدافع متهمان از دادگاه گردید و دلیل این امر را حساسیت جلسه عنوان نمود. اما وکیل مدافع ایشان، با اشاره به قانون آئین دادرسی که موارد عدم حضور را تنها در موارد امنیت ملی مجاز میداند، بازپریس را به حضور خود در جلسه قانع نمود. پس از آن بود که از متهمان خواسته شد از جلسه خارج شوند تا بازپرس مطلب مورد شکایت را مطالعه نماید.

 پس از ساعاتی متهمان به اطاق بازپرس برگشته و به سوالات وی پاسخ دادند. آقای بلاغی در ابتدا به عنوان نشر غیر قانونی نشریه استخر مورد سوال قرار گرفتند. ایشان در پاسخ گفتند ما بر اساس نامه اداره ارشاد در اسفند 1386 از ادامه کار با نشریه استخر خودداری کرده ایم و دو شماره اخیر  را به عنوان نشریه تحت پوشش افسانه ویژه فسا منتشر کرده ایم که متاسفانه دادگستری بدون توجه به این واقعیت از آن به عنوان نشریه استخر یاد نموده است.

سپس آقای اشرافی یه اتهام توهین به آقای دوگانی مورد سوال قرار گرفتند. ایشان نیز در پاسخ گفتند در مطلب طنز مورد نظر هیچ اشاره ای به آقای دوگانی نشده و هر کس دیگری میتواند مصداق آن تصور شود. در ثانی نوشتن مطلب طنز نمی تواند مورد بازخواست قرار گیرد. پس از آن آقای بازپرس اعلام کردند آقای اشرافی باید به مدت بیست وچهار ساعت تحت نظر باشند. در این زمان متهمان با وکیل مدافع ایشان نسبت به این حکم اعتراض کرده و با اعلام اینکه جرائمی مانند توهین تنها با شکایت شاکی خصوصی قابل رسیدگی است ، خواهان روشن شدن نام شاکی پرونده شدند. دادستان نیز نظر متهمان را پذیرفته و پرونده را تا روشن شدن شاکی خصوصی، به مراجع انتظامی برگشت دادند.

afsaneNo904.jpg

گزیده هایی از نشریه مستقل “افسانه فسا”

 (شماره 904، اسفند 1386):

زندگینامه محمد حسن بلاغی

گل آقا افشا میکند 1 (طنز: صفحه 1)

 گل آقا افشا میکند 2 (طنز: صفحه 2)

یک کاندیدا به تعداد افراد خانواده میوه میده! (کاریکاتور)

اطلاعات بیشتر:

بستن نشریه استخر فسا و محاکمه آقای بلاغی!

رد  صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس در فسا

در انتخابات مجلس شرکت کنیم یا نه؟

گزیده هایی از  ”استخر” شماره 29 (گاهنامه مستقل فسا)

روزنامه جدید و مستقل فسا: “استخر”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.