“مهر و آرم های “ناسا

nasaSeal.gif

مهر و آرم های “ناسا

نوشته: نعیم نقی زاده

19 شهریور 1387

ایجاد مهر و آرم  برای سازمان ملی هوا-فضای آمریکا (ناسا) به سال 1959 میلادی بر مي گردد كه کمیته هوانوردی آمریکا یعنی:

NACA (National Advisory Committee on Aeronautics)

تغيير سازمانی يافت و به موسسه اي براي تحقيقات هوانوردي و فضايي پیمایی به نام:

NASA (National Aeronautics and Space Administration)

تبدیل شد.

 بعد از اينكه طرح یکی ازهنرمندان مرکز تحقیقاتی لوئیس (Lewis Research)  ناسا به عنوان مهر اين موسسه جدید انتخاب شد، دبيران اجرايي ناسا از سرپرست مرکز لوئیس یعنی آقاي جیمز مودارللی (James Modarelli) خواستند كه آرمی را براي اهداف غير رسمي طراحي نمايد . او طرح موجود در مهر ناسا را ساده تر نمود و تنها ستارگان سفيد آرم و مدار دايره وار را درون يك دايره آبي به همرا يك جسم آيروديناميك قرمز باقي گذاشت و هم چنين حروف سفيد رنگ N-A-S-A را نيز به آن آرم اضافه نمود.

NasaLogo1.jpg

در اين آرم که به طرح  قلقله گوشتی (meatball) معروف است، دايره نشان دهنده يك سياره و ستاره ها نمودی از فضا را دارند و تير قرمز رنگ نشان دهنده يك بال و نمودی از هوانوردي است ( اين طرح پيشرفته ترين بال در طرحهاي فرا-صوتی است در زمان طراحي آرم بود). در این آرم همچنین فضا پيماي دواري در اطراف بال ديده مي شود.

nasaLogo2.png

در سال 1975 ناسا تصميم گرفت آرم ساده تری را طراحی کند که به طرح کرم (worm) معروف شد. در این طرح حروف N-A-S-A  را با رنگ قرمز و با استفاده از قلمی انحناء دار نوشته شده است. البته اين آرم معمولأ براي موارد تجاری و تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد. در سال 1992 آقاي دن گلدین (Dan Goldin) دوباره از آرم meatball استفاده نمود. او مي خواست با اين كار شاهكارهای قدیمی ناسا مانند پروژه آپولو را يادآوري نمايد و بگويد زمان معجزه دوباره به ناسا بازگشته است . در هر صورت آرم meatball يا آرم worm مانند يا مهر ناسا هر كدام جاي خاص خود را براي استفاده دارند .

منابع و اطلاعات بیشتر:

History of NASA Logo (NASA)

NASA Logo (Wikipedia)

NASA Official Site (NASA)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.