(محكمه الهی (شعرفکاهی از: خلیل جوادی

judjementDay.jpg

محكمه الهي

سراينده: خليل جوادي

با سپاس از: پرواز

20 شهريور 1387

یه شب که من حسابی خسته بودم

همينجوری چشـــــــــامو بسته بودم
 
سياهی چشام يه لحــظه سر خورد
 
يه دفعه مثل مردههـــــــا خوابم برد


 
تــو خواب دیدم محشر کــبری شده
 
محکـمــة الهــــی بــر پــــا شـــده
 
خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن
 
ردیف ردیف مقــابلش واستــــــــادن
 
چرتکه گذاشتــه و حساب می کنـه
 
به بنده‌هاش عتاب خطاب می کنـه


 
میگه چـرا این همــه لج می کنیـد
 
راهتــونو بـی‌خـودی کج مـی کنیـد
 
آیــــــــه فرستـادم کــه آدم بشیـــد
 
بــا دلخوشـی کنــار هـم جـم بشید
 
دلای غــم گرفتــه رو شــ­­ــاد کنیــد
 
بـا فکــرتـون دنیــــا رو آبــــــاد کنیـد
 
عقــل دادم بـریـــد تــدبـّــــر کـنیــد
 
نـه اینکه جای عقلو کـــــاه پر کنیـد


 
مــن بهتون چقد مــــاشالاّ گفتــم
 
نیـــــــافریـده بــاریکــــــلاّ گفتـــم
 
من که هـواتونو همیشـه داشتـــم
 
حتی یه لحظه گشنه‌تون نذاشتـم


 
امــــا شمـا بازی نکـــرده باختیـــد
 
نشستید و خـدای جعلی ساختیـد
 
هر کـدوم از شما خودش خدا شد
 
از مــــا و آیــه‌های مـا جـدا شـــد


 
یه جو زمین و این همه شلوغــی؟
 
این همه دیــن و مذهب دروغــی؟
 
حقیقتـاً شماهـــا خیـلی پستـیـن
 
خر نبـاشیـن گــاوو نمـی پرستین


 
از تـوی جـم یکی بـُلن شد ایستاد
 
بُـلن بـُلن هــی صلـ ــوات فرستـاد
 
از اون قیافه های حق به جانب
 
هم از خودي شاكي هم از اجانب
 
گف چرا هیشکی روسری سرش نیست
 
پس چرا هیشکی پیش همسرش نیست
 
چــرا زنـا ایـــن جـــوری بد لبــاسن
 
مــردای غیـــــرتــی کجــا پلاسـن؟


 
خــدا بهش گف بتمـرگ حرف نــزن
 
اینجا کـــه فرقی نـدارن مــــرد و زن
 
یــارو کِنِف شــد ولــی از رو نــرفت
 
حرف خــدا از تو گوشاش تو نـرفـت
 
چشاش مـی چرخه نمی‌دونم چشه
 
آهان می‌خواد یواشکی جــیم بشــه
 
دید یـــه کمی سرش شلوغـــه خـدا
 
یواش یواش شـد از جماعت جــــــدا
 
بــا شکمـی شبیـــه بشکـــــة نفت
 
یهو ســرش رو پایین انـداخت و رفت


 
قــراولا چـــن تــــــا بهش ایس دادن
 
یــارو وا نستاد تـــا جلوش واستـادن
 
فوری در آورد واسه‌شون چک کشید
 
گف ببرید وصــول کنیـد خوش بشیـد
 
دلــــم بـــــرای حــوریـا لـــــــک زده
 
دیـر بــرســم یکــی دیگــه تـک زده
 
اگــــر نرم حوریــــه دلگیر میشــــه
 
تو رو خــــدا بذار برم دیر میشـــــه


 
قراول حضــرت حــق دمش گــــرم
 
بـا رشـوه‌ی خیلی کلـون نشد نـرم
 
گــوشای یــارو رو گرف تو دستـش
 
کشون کشون بردو یه جایـی بستش
 
رشوه ی حاجـی رو ضمیمــه کــردن
 
تـوی جهنـم اونــــــــو بیمــه کـــردن
 
حاجیــه داش بـُلن بُـلن غر مـــی زد
 
داش روی اعصـابـــــا تلنگر مــــی زد


 
خدا بهش گف دیگه بس کـن حاجـی
 
یه خورده هم حبس نفس کن حاجی
 
ایـن همـــــــــه آدم رو معــطّل نکـن
 
بگیـر بشین این قــــده کل کل نکــن
 
یـــه عالــــمه نامــه داریـم نخــونده
 
تــــــازه ، هنوز کُرات دیگــــه مـونده
 
نامــه‌ی تـو پر از کـــارای زشتـــــه
 
کی به تو گفتـه جات توی بهشتــــه؟
 
بهش جـــــای آدمـــــای بـاحالـــــه
 
ولت کنـــــم بری بهش؟ محالـــــه
 
یادتـــــه کـه چقد ریا می کـــــردی
 
بنده‌هــای مـارو سیـا مـــی کردی
 
تا یـــه نفر دور و بـرت مـی‌دیــدی
 
چقد ولا الضّــــا لّینـومـی کشیـدی
 
این همه که روضه و نوحـه خونـدی
 
یه لقمه نون دست کسی رسونـدی؟
 
خیال می کردی ما حواسمــون نیس
 
نظم و نظام هستی کشکی کشکیش؟

 
هر کـــــاری کـردی بچــه‌هـا نوشتن
 
می خوای برو خـودت ببین تـــو زونکن


 
خلاصـــه، وقتی یـارو فهمید اینـــه
 
بـــــازم دُرُس نمـی تونس بشینــــه
 
کاسه‌ی صبرش یه دفـه سر میرف
 
تـــا فرصـتی گیر می‌آورد در میرف


 
قیـامتـه اینجـــا عجـب جـــــــــاییــه
 
جــون شمــــا خیلـی تمـاشـــاییــه
 
از یــــه طرف کلــی کشیش آوردن
 
کشون کشون همــه رو پیش آوردن
 
گفتـم اینـــــارو که قطــــــــار کردن
 
بیچـــــاره‌ها مگـــه چیکــار کــردن؟
 
مــــــــــأ موره گف میگم بهت مــن الان
 
مفسد فی الارض کــه میگن همین هان


 
گفت: اینـــــا بهش فروشی کـردن
 
بـــی پـدرا خــــــدارو جوشی کــردن
 
بنـــــام دین حسابی خــوردن اینها
 
کـــفر خـــــــدارو در آوردن اینهــــا
 
بد جــوری ژاندارکو اینـــا چزونـدن
 
زنــده تـوی آتیش اونـــو سوزوندن
 
روی زمین خـــدایی پیشــه کــردن
 
خون گالیلـــه رو تو شیشــه کــردن
 
اگــــه بهش بگی کُلاتــو صاف کن
 
بهت میگـــه بشین و اعتـراف کــن
 
همیشـــه در حــال نظاره بــــودن
 
شما بگـــــو اینا چی‌کــــاره بـودن؟


 
خیام اومد یه بطری ام تــو دستش
 
رفت و یه گوشــه یی گرف نشستش
 
حــــاجی بُـلن شد با صـدای محکم
 
گف : ایـن آقـــا بـاید بــره جهنـــم
 
خدا بهش گف تـــو دخـا لت نکــن
 
بــــه اهـل معرفت جسارت نکـــن
 
بگــــو چرا بـــه خون این هلاکـــی
 
این کـــه نه مدعی داره نـــه شاکـی
 
نــه گـرد و خاک کــرده و نـه هیاهـو
 
نــــه عربده کشیده و نـــه چاقــــو
 
نـــه مال این نــــه مال اونـو برده
 
فقط عـــرق خــــریده رفتـــه خورده
 
آدم خوبیـه هـــــــواشو داشتــــم
 
اینجا خــــودم براش شراب گذاشتـم


 
یهــــو شنیــــدم ایس خبردار دادن
 
نشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادن
 
حضرت اسرافیل از اونــــور اومد
 
رف روی چـــار پایــه و چــن تا صـــور زد
 
دیــــدم دارن تخت روون میــــارن
 
فرشتـــه هــــا رو دوششــون میـــارن
 
مونده بودم کــه این کیـــه خدایــــــــا
 
تـــو محشـر این کــارا چیـــــه خدایـــا
 
فِک می کنید داخل اون تخ کی بــــــــود
 
الان میگم، یـه لحظه، اسمش چی بـود؟

همون كه كاراش عالي بود
 
اون که تو دنیــــــــا مثل توپ صدا کـرد
 
همون کــــه این لامپــارو اختـرا کــــرد
 
همونکه کاراش عالی بــود اون دیگه
 
بگید بــابــا، تومــــاس ادیسون دیگـه
 
خــدا بهش گف دیگـــه پایین نیـــــــا
 
یـــــه راس بـــــرو بهش پیش انبیـــا
 
وقت‌و تلف نکن تــوماس زود بـــــــرو
 
بــه هـر وسیلــه‌ای اگـــــر بود بــــرو
 
از روی پل نری یــــه وخ مـی افتــی
 
مـیگــم هــــوایی ببرنـــد و مفتــــی


 
باز حاجــی ساکت نتونس بشینــــه
 
گفت کـــه: مفهــــوم عدالت اینـــه؟
 
توماس ادیسون کــه مسلمون نبــــــود
 
ایـن بـابـا اهل دیــن و ایمــــون نبــود
 
نــه روضه رفته بود نــه پـــــــــــای منبر
 
نــه شمـر می دونس چیـه نـه خـنجــر
 
یــه رکعت‌ام نماز شب نخــونــــــــــده
 
با سیم میماش شب روبه صُب رسونده


 
حرفــای یارو کــه بـــه اینجــــــا رسید
 
خـــدا یه آهـــی از تــــــه دل کشیـــد
 
حضرت حق خــودش رو جابجـــــــا کرد
 
یــــــه کم به این حاجی نیگا نیگا کـرد
 
از اون نگـاههـای عـــــاقل انـــــدر ـــــ
(سفیه) شــــو بـاید بیــارم ایـن ور
 
با اینکه خیلی خیلی خستـه هم بـــود
 
خطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــود
 
شمـــا عجب کلّـــه خــــرایی هستید
 
بـــابــا عجب جـــــونـورایـی هستیـــد
 
شمر اگه بـــــــود آدولف هیتلــرم بود
 
خـنجــر اگـــــر بــود روو ِلــوِرم بــــود
 
حیفه کــــه آدم خودشو پیر کنــــــه
 
و ســـوزنش فقط یـــه جـا گیر کنــه


 
میگیـد تومـاس من مسلمـون نبـــود
 
اهل نمــاز و دیـن و ایمــــون نبــــود
 
اولاً از کجـــــا میگیــد ایـن حرفــــو؟
 
در بیــــارید کـلّــة زیــــر بـــرفــــــو
 
اون منــو بهتـر از شمـا شنـاختــــه
 
دلیلشم این چیزایــی کــه ساختـه
 
درسـتـــه گفتـه‌ام عبـــادت کنیــد
 
نگفتــــــه‌ام به خلـق خدمت کنیـد؟
 
تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ کرده
 
دنیـــارو هم کلـّـــی قشنگ کــــرده

 
من یـــه چراغ کــه بیشتـر نداشتـم
 
اونم تـــو آسمونـا کــــار گذاشتـــم
 
توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد
 
نمیدونید چقــــد کمک به مــن کـرد
 
تو دنیـا هیچـکی بـی چـراغ نبـــوده
 
یا اگـرم بـوده ، تــــو بــاغ نبـــــــوده


 
خــدا بـرای حاجــی آتش افــــروخت
 
دروغ چرا يه کم براش دلم ســـوخت
 
طفلی تو باورش چه قصرا ســــاخته
 
اما بـــه اینجا کـــــه رسیده باختــــه


 
یکی میاد یــــه هاله‌ایی بــاهاشـــه
 
چقـــد بهش میـــاد فرشتـــه باشــه
 
اومد رسید و دست گذاش رو دوشم
 
دهـــانشـــــو آوُرد کنــــار گـوشــــم
 
گف:تو که کلّه‌ات پرِقورمه سبزیست
 
وقتی نمی فهمی، بپرسی بد نیست
 
اونکـــه نشستـه یک مقــام والاست
 
متــرجمـــه، رفیق حق تعالـــی ست
 
خـودِ خــــدا نیست، نمـاینده شـــــه
 
مــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــه
 
خــــدای لم یلد کــــه دیدنــی نیس
 
صـداش با این گوشـا شنیدنی نیس


 
شمـــــــا زمینیـــا همــش همینیـــد
 
اونــــورِ میـــزی رو خـــدا مـی‌بینیـد
 همینجوری می خواس بلن شه نم نم
 
گف: کـــه پاشو، بـاید بــری جهنــــم
 
وقتـی دیـدم منم گــــرفتار شــــدم
 
داد کشیــدم یــــه دفعـه بیدار شدم
 

اطلاعات بيشتر:

فايل صوتي محكمه الهی (MP3)

مجموعه شعرهای وبلاگ شیرین

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.