!سوالاتی که خداوند از شما نمی پرسد

godQuestions.jpg

سوالاتی که خداوند از شما  نمی پرسد!

ترجمه: محمد کریم تهماسبی

با سپاس از: پورشاهان

6 آبان 1387

1. خداوند نخواهد پرسید که چه نوع ماشینی داشته اید.

اما خواهد پرسید: “چند نفر را که وسیله نداشته اند، سوار کرده اید؟”

2. خداوند  نخواهد پرسید که خانه شما، چه اندازه بوده است.

اما خواهد پرسید: “چند نفر را به خانه خود دعوت کرده اید؟”

3. خداوند از لباس هایی که در کمد داشته اید، نخواهد پرسید.

اما خواهد پرسید: “چند نفر را لباس پوشانیده اید؟”

4. خداوند نخواهد پرسید که بالاترین حقوق شما چه بوده است.

اما خواهد پرسید: “آیا شرافت خود را برای به دست آوردن آن حفظ کرده اید؟”

5. خداوند نخواهد پرسید که چه کاره  بوده اید.

اما خواهد پرسید: “آیا نهایت توان خود را در انجام وظایفتان به کار گرفته اید؟”

6. خداوند نخواهد پرسید که چند تا دوست داشته اید.

اما خواهد پرسید: “دوست چند نفر بوده اید؟”

7. خداوند نخواهد پرسید که کجا زندگی می کرده اید.

اما خواهد پرسید: “چگونه با همسایه های خود رفتار کرده اید؟”

8. خداوند از رنگ پوست شما نخواهد پرسید.

او از محتوای شخصیتتان خواهد پرسید.

خداوند نخواهد پرسید که چرا این قدر در جستجوی رستگاری تأخیر کرده اید.

او عاشقانه شما را به جایگاهتان در بهشت خواهد برد، و نه به دروازه های جهنم.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.