“غزل “برف نو”: از زنده یاد “شاملو

barfeNo.jpg

غزل “برف نو”

سراینده: احمد شاملو

باسپاس از: مهرسا

16 بهمن 1387

برف نو! برف نو! سلام، سلام

بنشين، خوش نشسته‌ای بر بام

پاكی آوردی ای اميد سپيد

همه آلودگیست اين ايام

راه شومیست می زند مطرب

تلخواریست می چكد در جام

اشكواریست می كشد لبخند

ننگواريست می تراشد نام

مرغ شادی به دامگاه آمد

به زمانی كه برگسيخته دام

ره به هموار جای دشت افتاد

ای دريغا كه برنيايد گام

کام ما حاصل آن زمان آمد

که طمع برگرفته‌ایم از کام

خامسوزيم الغرض بدرود

تو فرود آی برف تازه سلام!

اطلاعات بیشتر:

نماهنگ “برف نو” با صدای احمد شاملو و موسیقی کیتارو

ترانه “برف نو” با صدای انیم (MP3, 2 Meg، وبلاگ شیرین)

ویدئوی ترانه “برف نو” با صدای سجاد سپهری (یوتیوب)

تصنیف “برف نو” را با صدای علی بیات و آهنگ امیر حسین سام (ArchNet.org)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.